ELA Container – Generelle handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser
Leasing og levering – kontrakter med entreprenører 

1. Anvendelse og omfang
1) Nærværende Generelle handelsbetingelser gælder alle forretningsforhold med lejere (”Kunder”), såfremt de er entreprenører (som defineret i §14 i BGB (tysk retsplejelov)), offentligretlige organer eller offentligretlige specialfonde.
2) Nærværende Generelle handelsbetingelser gælder især for aftaler om leje og levering af produkter, primært modulære moduler med tilbehør og udstyr (”Det lejede”), samt montering og/eller opsætning heraf. Medmindre andet er aftalt, gælder den version af nærværende Generelle handelsbetingelser, der var gældende, da Kunden afgav ordren, og som senest blev sendt til Kunden i tekstformat, som en rammeaftale, også for tilsvarende fremtidige kontrakter, uden at det er nødvendigt at henvise til betingelserne igen i hvert enkelt tilfælde.
3) Vores Generelle handelsbetingelser er eksklusivt gældende. Kundens afvigende, modstridende eller supplerende forretningsbetingelser kan kun blive en del af kontrakten, hvis vi udtrykkeligt giver samtykke til, at de anvendes. Samtykke er altid påkrævet, også hvis vi eksempelvis gennemfører leverancer til Kunden uden forbehold og på trods af, at vi har kendskab til kundens forretningsbetingelser.
4) Individuelle aftaler, der indgås med Kunden fra sag til sag (herunder sikkerhedsaftaler, tillæg og ændringer), har altid forrang for nærværende Generelle handelsbetingelser. En skriftlig aftale eller vores skriftlige bekræftelse er gyldig med hensyn til indholdet af sådanne aftaler, uanset bevis for det modsatte.
5) Alle juridisk relevante forklaringer og erklæringer fra Kunden med hensyn til kontrakten (f.eks. fastsættelse af frister, rapportering af mangler, udtrædelse, krav om prisnedsættelse eller opsigelse af kontrakten) skal foregå skriftligt - altså eksempelvis pr. brev, e-mail eller fax. Dette påvirker ikke eventuelle formularer eller anden dokumentation, der er påkrævet i henhold til loven, særlig 
hvor der kan være tvivl om identiteten af den part, der afgiver erklæringen. 6) Henvisninger vedrørende anvendeligheden af lovbestemmelser skal alene tolkes som en præcisering. Lovbestemmelserne gælder derfor også uden en sådan præcisering, for så vidt som de ikke direkte ændres eller udtrykkeligt udelukkes via nærværende Generelle handelsbetingelser.

2. Kontraktindgåelse
1) Vores tilbud er altid ikke-bindene og uforpligtende. Det gælder også, selv om vi har sendt Kunden kataloger, teknisk dokumentation (f.eks. tegninger, planer, beregninger eller henvisninger til DIN-standarder), produktbeskrivelser eller andre dokumenter – også i elektronisk format – som
vi har ejendomsretten og de immaterielle rettigheder til. 2) Kundens ordreafgivelse på Det lejede er at betragte som et bindende, kontraktligt tilbud. Medmindre andet står angivet i ordren, har vi en frist på 14 dage efter modtagelse af kontrakttilbuddet til at acceptere det.
3) Vi kan enten acceptere skriftligt (f.eks. ved at udstede en ordrebekræftelse) eller ved at levere og/eller montere/opstille Det lejede for Kunden.

3. Aftalens genstand, Det lejede 
1) Kunden forpligter sig til kun at anvende Det lejede til det i kontrakten aftalte formål. Enhver anden brug af Det lejede kræver vores skriftlige samtykke. Kunden er forpligtet til at indhente alle officielle tilladelser, der er påkrævet for at opstille og/eller drive Det lejede. Det gælder især tilladelser til at opstille Det lejede på offentlige veje, stier og åbne pladser.
2) Kunden er forpligtet til at behandle Det lejede med omhu og udføre den vedligeholdelse, der er gjort opmærksom på. Vi har til enhver tid ret til at besøge og foretage en teknisk inspektion af Det lejede eller få en sådan inspektion udført af tredjepart.
3) Kunden er forpligtet til at forsikre Det lejede behørigt mod ødelæggelse, beskadigelse, tab og tyveri. Hvis en af disse begivenheder indtræffer, skal Kunden underrette os uden unødig forsinkelse.
4) Det lejede skal opstilles på et sted, der er aftalt mellem os og Kunden. Kunden er ansvarlig for underlagets beskaffenhed og tilgængeligheden til stedet. Det lejede må ikke flyttes til et andet brugssted, særlig ikke til udlandet.
5) Hvis Det lejede kombineres med jord eller en anden bygning eller anlæg, må det kun være til et midlertidigt formål i overensstemmelse med §95 i BGB (tysk retsplejelov). Det lejede må ikke opsættes som en del af en grund, en bygning eller et anlæg, og det skal kunne adskilles igen, når lejeaftalen ophører.
6) Hvis tredjepart beslaglægger Det lejede, udøver andre rettigheder eller tager Det lejede i besiddelse, er Kunden forpligtet til straks at underrette os skriftligt, og til straks og på forhånd at underrette tredjeparten skriftligt om vores status som ejer og videresende denne meddelelse til os inden for tre dage. Kunden bærer alle omkostninger til inddrivelse og alle omkostninger til udøvelse af vores rettigheder i denne henseende. Kunden forpligter sig desuden til at foretage rimelige forudbetalinger af disse omkostninger.
7) Kunden sørger for alle nødvendige tilslutninger i forbindelse med forsyning og bortskaffelse.
8) Kunden afholder omkostningerne til transport og læsning af Det lejede samt til vedligeholdelse og drift af Det lejede i lejeperioden.

4. Afhentning/levering, risikoovergang, officielle tilladelser
1) På Kundens anmodning og regning leverer eller sender vi Det lejede på det sted, der er angivet af Kunden. Ved levering er vi berettiget til at vælge forsendelsesmetode (især transportør og forsendelsesrute) efter eget skøn. Hvis levering eller afsendelse af Det lejede ikke er aftalt, antager vi, at Kunden selv afhenter Det lejede. I tilfælde af afhentning underretter vi kunden om dato og tidspunkt for afhentning, forudsat at der ikke på forhånd er aftalt en dato for afhentning. Vi stiller Det lejede til rådighed for afhentning på aftalt dato og tidspunkt.
2) Risikoen for utilsigtet nedbrydning eller forringelse af Det lejede overgår til kunden senest ved kundens modtagelse af Det lejede. Ved levering overgår risikoen for utilsigtet nedbrydning eller forringelse af Det lejede samt risikoen for manglende opfyldelse dog til den fragtfører, speditør eller anden part/virksomhed, der er hyret til at forestå leveringen, når Det lejede skal fragtes. Hvis Kunden ikke accepterer modtagelsen, betragtes dette ligeledes som overdragelse af Det lejede til Kunden.
3) Hvis Kunden ikke accepterer modtagelsen eller undlader at samarbejde, eller hvis leveringen forsinkes af årsager, som Kunden er ansvarlig for, er vi berettiget til at kræve erstatning for enhver følgeskade og for tilkomne udgifter (f.eks. lageromkostninger). I den forbindelse opkræver vi en fast sum på 75 DKK pr. modul pr. kalenderdag, begyndende fra leveringsfristen eller – hvis der ikke er nogen leveringsfrist – fra meddelelsen om, at Det lejede er klar til at blive sendt. Vi er berettiget til at fremskaffe bevis på mere omfattende skader, og vores lovbestemte rettigheder (især til refusion af ekstraudgifter, rimelig kompensation og opsigelse af kontrakten) forbliver upåvirket. Dog skal den fastlagte kompensation tælle med i yderligere økonomiske krav. Kunden har ret til at fremføre bevis for, at vi har lidt betydelig mindre skade end ovennævnte fastlagte kompensation eller slet ingen skade.
4) Kunden skal for egen regning indhente alle officielle tilladelser, der er nødvendige for at anskaffe og/eller opstille modulære rumløsninger.

5. Leje og betalingsbetingeler
1) Medmindre andet er aftalt i hvert enkelt tilfælde, gælder vores aktuelle lejepriser – ab lager og plus moms – der var gældende ved kontraktens indgåelse.
2) Hver lejerate betales forud senest den tredje dag i måneden. I tilfælde af forsinket betaling er vi berettiget til at opkræve morarenter svarende til gældende, lovbestemte morarentesats fra forfaldstidspunktet for betalingen til vores modtagelse af betalingen, medmindre Kunden kan bevise, at vi ikke har lidt dette tab. Vi forbeholder os retten til at fremsætte krav ved mere omfattende tab på grund af misligholdelse. Hvis Kundens misligholdelse varer mere end otte dage, er vi berettiget til straks at tage Det lejede og andre kontraktgenstande tilbage. Det samme gælder, hvis der indledes insolvensbehandling i forbindelse med Kundens aktiver.
3) Ved uafsluttede måneder baseres faktureringen på skæringsdatoen, idet der opkræves fuld leje for den dag, hvor lejeforholdet ophører. Kunden bærer omkostningerne ved returnering samt eventuelle toldafgifter, gebyrer, skatter og andre offentlige afgifter.
4) Kunden er kun berettiget til at modregne eller nægte opfyldelse, såfremt kravet er ubestridt eller fastslået ved endelig dom.

6. Ejendomsforbehold Hvis Det lejede købes af Kunden under eller efter udlejningen, forbliver Det lejede vores ejendom, indtil den udestående købesum er fuldt ud betalt, herunder alle skyldige udgifter i tilknytning til købesummen. Hvis Kunden er entreprenør, forbliver det lejede også vores ejendom, indtil alle øvrige krav på leje og andre omkostninger som følge af forretningsforholdet med Kunden er betalt til fulde. På Kundens anmodning kan vi frigive den stillede sikkerhed, når blot det sikres, at værdien af den stillede sikkerhed altid er mere end 10 % højere end værdien af tilgodehavendet. Alle salgstransaktioner er i øvrigt underlagt vores Generelle handelsbetingelser for salg til entreprenører.

7. Kundens krav i forhold til mangler og pligt til at indrapportere mangler
1) Ved levering er Kunden forpligtet til at inspicere Det lejede for at sikre, at det er funktionsdygtigt og fri for mangler, og til straks at indrapportere eventuelle mangler. Med sin accept af modtagelse af Det lejede uden at gøre indsigelse anerkender Kunden, at Det lejede er funktionsdygtigt og uden mangler.
2) Alle defekter, der måtte opstå i løbet af lejeperioden, skal straks indrapporteres til os. Mangler, som Kunden er ansvarlig for, udbedres på Kundens regning. Kunden er ikke berettiget til at kræve reduktion i lejen i forhold til sidstnævnte.
3) Ud over ret til nedsættelse af lejen på grund af mangler, der er anerkendt af os, og medmindre andet er bestemt nedenfor, er Kunden ikke berettiget til at kræve erstatning. I særdeleshed kan vi ikke holdes ansvarlige for tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske tab, som Kunden måtte have lidt på grund af mangler ved Det lejede.

8. Øvrige forpligtelser
1) I tilfælde af misligholdelse af kontraktlige og ikke-kontraktlige forpligtelser hæfter vi i henhold til gældende lovgivning, medmindre andet er fastsat i nærværende Generelle handelsbetingelser, herunder de følgende bestemmelser.
2) Hvad angår fejl og mangler, er vi kun ansvarlige for at betale erstatning i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, uanset retsgrundlaget. Med forbehold for de lovbestemte ansvarsbegrænsninger (f.eks. standard for omhu i egne anliggender samt immateriel pligtforsømmelse) kan vi kun holdes ansvarlige i tilfælde af almindelig uagtsomhed a) for skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred, b) for skader som følge af brud på en væsentlig kontraktlig forpligtelse (en forpligtelse, der skal opfyldes for at muliggøre aftalens korrekte opfyldelse, og hvis overholdelse modparten normalt kan og skal kunne stole på). I så fald er vores ansvar dog begrænset til at betale erstatning for den typiske, forudsigelige skade.
3) Ansvarsbegrænsningerne i pkt. 2 gælder også pligtforsømmelser begået af og/eller til fordel for personer, for hvis skyld vi skal tage ansvar i henhold til de lovmæssige bestemmelser. Ansvarsbegrænsningerne gælder ikke, hvis vi forsætligt skjuler en defekt eller garanterer Det lejedes egenskaber, eller for krav fra Kunden i henhold til den tyske produktansvarslov (ProdHaftG).

9. Lejeforholdets varighed og opsigelse 1) Lejeforholdet starter på den aftalte dato. Hvis Det lejede leveres på en senere dato end den aftalte lejestart på grund af omstændigheder, som vi er ansvarlige for, starter lejemålet, når Det lejede faktisk leveres.
2) Medmindre andet aftales skriftligt fra sag til sag, er minimumslejeperioden 30 dage.
3) Lejeforholdet ophører på den aftalte dato. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale, er opsigelsesvarslet tre dage. Hvis Kunden lejer flere moduler, der er sammenbygget til en større rumløsning, er opsigelsesvarslet to uger. Lejeforholdet kan ikke opsiges, før det er påbegyndt.
4) Opsigelsen skal sendes til os skriftligt pr. brev eller e-mail til info@ela-container.dk.
5) Hvis Kunden fortsætter med at bruge Det lejede efter lejeforholdets ophør, eller hvis vi ikke er i stand til at afhente Det lejede på grund af forhold hos Kunden, har vi ret til erstatning svarende til lejen og andre påløbne omkostninger for brugsperioden eller varigheden af de omstændigheder, der forhindrer os i at afhente Det lejede.
6) Begge parter har ret til at opsige lejeaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis den anden part begår en så alvorlig misligholdelse af sine kontraktlige forpligtelser, at det bliver urimeligt for den anden part at fortsætte lejeforholdet. Vi kan især opsige lejeaftalen, hvis Kunden misligholder betaling af et beløb svarende til mindst to gebyrbetalinger, hvis der gennemføres tvangsfuldbyrdelse mod Kunden, hvis Kunden bliver insolvent eller overgældsat eller står over for en nært forestående insolvens i henhold til §17 ff. i den tyske insolvenslov (InsO), hvis Kunden bruger det lejede på en teknisk skadelig eller anden væsentlig ikke-kontraktmæssig måde på trods af at have modtaget en advarsel fra os, eller hvis Kunden overdrager det lejede til tredjepart uden tilladelse eller flytter det til et sted, der ikke er aftalt i kontrakten.

10. Aflevering af Det lejede
1) Kunden er forpligtet til at aflevere Det lejede, inklusive alt tilbehør, i god, ren og ordentlig stand.
2) Hvis der ved aflevering af Det lejede konstateres tilsmudsning eller skader, som Kunden er ansvarlig for, eller hvis Det lejede vurderes at have behov for vedligeholdelse, er Kunden forpligtet til at afholde omkostningerne i forbindelse hermed. Lejeperioden forlænges med den tid, det kræver at gennemføre rengørings- og/eller reparationsarbejdet.
3) Hvis vi skal afhente Det lejede fra Kunden, skal det gøres i samarbejde med Kunden.

11. Databeskyttelse Kunden er gjort opmærksom på, at data vedrørende lejeaftalen gemmes på datamedier som en del af forretningsforholdet og behandles i henhold til bestemmelserne i tysk lov om databeskyttelse (BDSG). De nærmere detaljer er beskrevet i privatlivspolitikken på vores hjemmeside www.ela-container.dk.

12. Gældende lov og værneting 1) Nærværende Generelle handelsbetingelser samt kontraktforholdet mellem os og Kunden er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, med udelukkelse af international lov og ret.
2) Hvis Kunden er entreprenør i henhold til tysk handelslov (HGB), et offentligretligt organ eller en offentligretlig fond, er det eksklusive værneting – også internationalt – for alle tvister, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge af kontraktforholdet, vores hjemsted i DK-49733 Haren, Tyskland. Det samme gælder, hvis Kunden er entreprenør som defineret i §14 i BGB (tysk retsplejelov). Under alle omstændigheder er vi dog også berettiget til at anlægge sag ved det sted, hvor leveringsforpligtelsen er opfyldt i henhold til nærværende Generelle handelsbetingelser eller en individuel aftale, der har forrang, eller ved kundens almindelige værneting. Det påvirker ikke eventuelle overordnede lovbestemmelser, særlig dem, der vedrører eneansvar.

Senest revideret: 18.09.2019

_____________________________
 

Generelle handelsbetingelser
Salg og/eller levering – kontrakter med entreprenører

1. Anvendelse og omfang
1) Nærværende Generelle handelsbetingelser gælder alle forretningsforhold med vores kunder (”Kunder”), såfremt de er entreprenører (som defineret i §14 i BGB (tysk retsplejelov)), offentligretlige organer eller offentligretlige specialfonde.
2) Nærværende Generelle handelsbetingelser gælder især for aftaler om salg og/eller levering af produkter (”Produkterne”), samt montering og/eller opsætning heraf. Medmindre andet er aftalt, gælder den version af nærværende Generelle handelsbetingelser, der var gældende, da Kunden afgav ordren, og som senest blev sendt til Kunden i tekstformat, som en rammeaftale, også for tilsvarende fremtidige kontrakter, uden at det er nødvendigt at henvise til betingelserne igen i hvert enkelt tilfælde.
3) Vores Generelle handelsbetingelser er eksklusivt gældende. Kundens afvigende, modstridende eller supplerende forretningsbetingelser kan kun blive en del af kontrakten, hvis vi udtrykkeligt giver samtykke til, at de anvendes. Samtykke er altid påkrævet, også hvis vi eksempelvis gennemfører leverancer til Kunden uden forbehold og på trods af, at vi har kendskab til kundens generelle forretningsbetingelser.
4) Individuelle aftaler, der indgås med Kunden fra sag til sag (herunder sikkerhedsaftaler, tillæg og ændringer), har altid forrang for nærværende Generelle handelsbetingelser. En skriftlig aftale eller vores skriftlige bekræftelse er gyldig med hensyn til indholdet af sådanne aftaler, uanset bevis for det modsatte.
5) Alle juridisk relevante forklaringer og erklæringer fra Kunden med hensyn til kontrakten (f.eks. fastsættelse af frister, rapportering af mangler, udtrædelse eller krav om prisnedsættelse) skal foregå skriftligt - altså eksempelvis pr. brev, e-mail eller fax. Dette påvirker ikke eventuelle formularer eller anden dokumentation, der er påkrævet i henhold til loven, særlig hvor der kan være tvivl om identiteten af den part, der afgiver erklæringen.
6) Henvisninger vedrørende anvendeligheden af lovbestemmelser skal alene tolkes som en præcisering. Lovbestemmelserne gælder derfor også uden en sådan præcisering, for så vidt som de ikke direkte ændres eller udtrykkeligt udelukkes via nærværende Generelle handelsbetingelser.

2. Kontraktindgåelse
1) Vores tilbud er altid ikke-bindene og uforpligtende. Det gælder også, selv om vi har sendt Kunden kataloger, teknisk dokumentation (f.eks. tegninger, planer, beregninger eller henvisninger til DIN-standarder), produktbeskrivelser eller andre dokumenter – også i elektronisk format – som vi har ejendomsretten og de immaterielle rettigheder til.
2) Kundens ordreafgivelse på Produkterne er at betragte som et bindende, kontraktligt tilbud. Medmindre andet står angivet i ordren, har vi en frist på 14 dage efter modtagelse af kontrakttilbuddet til at acceptere det.
3) Vi kan enten acceptere skriftligt (f.eks. ved at udstede en ordrebekræftelse) eller ved at levere og/eller montere/opstille Produkterne for Kunden.

3. Leveringsfrist og misligholdelse
1) Leveringsfristen aftales individuelt eller angives af os, når vi accepterer ordren.
2) Hvis vi ikke er i stand til at overholde en bindende leveringsfrist af årsager, som vi ikke er ansvarlige for (utilgængelige Produkter), forpligter vi os til at underrette Kunden uden unødig forsinkelse og meddele en forventet ny leveringsfrist. Hvis Produkterne ikke bliver tilgængelige inden for den nye leveringsfrist, forbeholder vi os retten til at udtræde af aftalen enten helt eller delvist. Vi refunderer straks enhver betaling modtaget fra Kunden. Hvis Produkterne må betragtes som utilgængelige, særlig hvis ikke vi modtager rettidig leverance fra vores leverandør, har vi indgået en kongruent dækningstransaktion. Det betyder, at hverken vi eller vores leverandør er skyldige eller forpligtet til at fremskaffe Produkterne i det pågældende specifikke tilfælde.
3) Hvorvidt vi er i misligholdelse med hensyn til levering, afgøres af de lovmæssige bestemmelser. Under alle omstændigheder kræver det dog en rykker fra Kunden.
4) Dette påvirker ikke Kundens rettigheder i henhold til pkt. 7 i nærværende Generelle handelsbetingelser eller vores lovbestemte rettigheder, særlig hvis vi er forhindret i at overholde vores forpligtelse til at levere (f.eks. på grund af umulighed eller urimelig indsats og/eller supplerende indsats).

4. Afhentning/levering, risikoovergang, accept, manglende accept af modtagelse, officielle tilladelser
1) Levering sker ab lager, der også er opfyldelsesstedet for fuldgyldig levering og enhver supplerende indsats. På Kundens anmodning og regning leverer eller sender vi Produkterne til et andet sted, der er angivet af Kunden (salg ved levering). Ved levering er vi berettiget til at vælge forsendelsesmetode (især transportør og forsendelsesrute) efter eget skøn. Hvis levering eller afsendelse af Det lejede ikke er aftalt, antager vi, at Kunden selv afhenter Det lejede. I tilfælde af afhentning underretter vi kunden om dato og tidspunkt for afhentning, forudsat at der ikke på forhånd er aftalt en dato for afhentning. Vi stiller Produkterne til rådighed for afhentning på aftalt dato og tidspunkt.
2) Risikoen for utilsigtet nedbrydning eller forringelse af Produkterne overgår til kunden senest ved kundens modtagelse af Produkterne. Ved salg med levering overgår risikoen for utilsigtet nedbrydning eller forringelse af Produkterne samt risikoen for manglende opfyldelse dog til den fragtfører, speditør eller anden part/virksomhed, der er hyret til at forestå leveringen, når Produkterne skal fragtes. Hvis der er aftalt accept af modtagelse, gælder denne som risikoovergang. I øvrigt gælder de lovmæssige bestemmelser vedrørende servicekontrakter også for en eventuel aftalt accept af modtagelse. Hvis Kunden ikke accepterer modtagelsen, betragtes dette ligeledes som overdragelse af Produkterne til Kunden og som accept af modtagelse fra Kundens side. Hvor accept af modtagelse skal finde sted, anses Produkterne for leveret, når levering og opstilling – hvis vi også er forpligtet til at udføre opstilling – er afsluttet, og vi har underrettet kunden herom og henvist til denne klausul om accept af modtagelse, eller der er gået 12 arbejdsdage siden leveringen eller opsætning, eller kunden er begyndt at bruge Produkterne (f.eks. har sat det leverede i drift), og i så fald at der er gået seks arbejdsdage siden leveringen eller opsætningen, eller kunden afstår fra at acceptere Produkterne inden for samme periode af andre årsager end en mangel, der er rapporteret til os, og som har gjort brugen af produkterne umulig eller forhindret den væsentligt.
3) Hvis Kunden ikke accepterer modtagelsen eller undlader at samarbejde, eller hvis leveringen forsinkes af årsager, som Kunden er ansvarlig for, er vi berettiget til at kræve erstatning for enhver følgeskade og for tilkomne udgifter (f.eks. lageromkostninger). I den forbindelse opkræver vi en fast sum på 75 DKK pr. modul pr. kalenderdag, begyndende fra leveringsfristen eller – hvis der ikke er nogen leveringsfrist – fra meddelelsen om, at Det lejede er klar til at blive sendt. Vi er berettiget til at fremskaffe bevis på mere omfattende tab, og vores lovbestemte rettigheder (særlig til refusion af ekstraudgifter, rimelig kompensation og opsigelse af kontrakten) forbliver upåvirket. Dog skal den fastlagte kompensation tælle med i yderligere økonomiske krav. Kunden har ret til at fremføre bevis for, at vi har lidt betydelig mindre skade end ovennævnte fastlagte kompensation eller slet ingen skade.
4) Kunden skal for egen regning indhente alle officielle tilladelser, der er nødvendige for at anskaffe og/eller opstille modulære rumløsninger.

5. Priser og betalingsbetingeler
1) Medmindre andet er aftalt i hvert enkelt tilfælde, gælder vores aktuelle priser – ab lager og plus moms – der var gældende ved kontraktens indgåelse.
2) Kunden bærer omkostningerne ved returnering. I tilfælde af salg ved levering skal kunden afholde transportomkostningerne ab lager og omkostningerne til en eventuel transportforsikring efter Kundens eget ønske. Medmindre vi udsteder en faktura for de faktisk påløbne transportomkostninger, anses en fast sats på 37,50 DKK pr. kilometer for at være aftalt som transportomkostning (ekskl. transportforsikring). Kunden bærer eventuelle toldafgifter, gebyrer, skatter og andre offentlige afgifter.
3) Købesummen skal betales straks inden for syv dage efter fakturadato og efter levering og accept af modtagelse af Produkterne. Vi er dog til enhver tid, også som led i et løbende aftaleforhold, berettiget til kun at foretage hel eller delvis levering, mod forudbetaling. Hvis vi har et sådant forbehold, skal vi oplyse om det senest ved tidspunktet for ordrebekræftelsen.
4) Kunden er i misligholdelse, hvis betalingsfristen overskrides. Så længe Kunden er i misligholdelse, forrentes købesummen med den lovbestemte morarentesats. Vi forbeholder os retten til at fremsætte krav ved mere omfattende tab på grund af misligholdelse. Hvad angår erhvervskunder påvirker dette ikke vores ret til kommercielle morarenter i henhold til §353 i HGB (tysk handelslov).
5) Kunden er kun berettiget til at modregne eller nægte opfyldelse, såfremt kravet er ubestridt eller fastslået ved endelig dom. I tilfælde af mangelfuld levering påvirker dette ikke Kundens indsigelsesret, særlig i henhold til pkt. 7, stk. 6, sætning 2 i nærværende Generelle handelsbetingelser.
6) Hvis det efter kontraktens indgåelse viser sig, at vores krav på købesummen er truet på grund af utilstrækkelig solvens hos Kunden (f.eks. på grund af indgivelse af begæring om indledning af insolvensbehandling), er vi i henhold til de lovmæssige bestemmelser berettiget til at nægte opfyldelse og, eventuelt efter fastsættelse af en frist, udtræde af aftalen (§321 i BGB (tysk retsplejelov)). Hvis kontrakten omhandler fremstilling af specifikke genstande (specialfremstillede produkter) kan vi straks udtræde af aftalen. Det påvirker ikke de lovbestemte regler om unødvendigheden af at fastsætte en frist.

6. Ejendomsforbehold
1) Vi forbeholder os ejendomsretten til de solgte Produkter, indtil der er erlagt fuld betaling af alle nuværende og fremtidige tilgodehavender, der vedrører købsaftalen og et igangværende forretningsforhold (sikrede fordringer).
2) Før alle sikrede fordringer er betalt fuldt ud, må de Produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, ikke pantsættes eller stilles som sikkerhed til tredjemand. Kunden skal straks underrette os skriftligt, hvis der indgives begæring om indledning af insolvensbehandling eller i tilfælde af, at tredjemand gør udlæg i de Produkter, der tilhører os (f.eks. beslaglæggelse). 
3) Hvis Kunden misligholder kontrakten, særlig ved at undlade at betale den udestående købesum, er vi berettiget til at udtræde af aftalen og/eller kræve Produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, returneret i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Krav om tilbagelevering af Produkterne er ikke ensbetydende med udtrædelse af aftalen. Vi er berettiget til blot at kræve Produkterne tilbageleveret og forblive part i kontrakten. Hvis Kunden undlader at betale den udestående købesum, kan vi kun udøve disse rettigheder, hvis vi forgæves har givet Kunden en rimelig betalingsfrist, eller hvis fastsættelsen af en sådan frist ikke er nødvendig i henhold til de lovmæssige bestemmelser.
4) Indtil Kundens fuldmagt tilbagekaldes i henhold til punkt c) nedenfor, er Kunden berettiget til at videresælge og/eller forarbejde de Produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, som en del af den normale forretningsgang. Her gælder følgende bestemmelser:
a) Ejendomsforbeholdet omfatter de resultater, der skabes via bearbejdning eller sammensætning af vores Produkter til deres fulde værdi, i hvilken henseende vi regnes som producent. Hvis bearbejdning eller sammensætning med tredjemands produkter medfører, at tredjemands ejendomsret består, opnår vi forholdsmæssigt medejerskab baseret på fakturaværdien af de bearbejdede eller sammensatte produkter. I øvrigt gælder de samme betingelser for det skabte resultat som for de Produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet.
b) Kunden overdrager os derved alle tilgodehavender fra tredjemand som følge af videresalg af Produkterne eller resultaterne herfra, eller i det omfang vi har en procentdel af medejerskab i overensstemmelse med ovenstående afsnit, som sikkerhed. Vi accepterer derved overdragelsen. Kundens forpligtelser som beskrevet i afsnit 2 gælder også med hensyn til de overdragne fordringer.
c) Kunden har stadig ret til at inddrive tilgodehavenderne, ligesom vi har det. Vi forpligter os til ikke at inddrive tilgodehavenderne, så længe Kunden opfylder sine betalingsforpligtelser over for os og Kundens likviditet ikke er forringet på nogen måde, og vi ikke gør ejendomsforbeholdet gældende ved at udøve vores ret som beskrevet i pkt. 3. Skulle dette dog ske, kan vi kræve, at Kunden oplyser os om de overdragne fordringer og debitorer, giver os alle nødvendige oplysninger til inddrivelse af tilgodehavenderne, udleverer de relevante dokumenter og informerer debitorerne (tredjepart) om overdragelsen. I så fald er vi desuden berettiget til at tilbagekalde kundens tilladelse til at fortsætte med at sælge eller bearbejde de Produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet.
d) Hvis den realiserbare værdi af den stillede sikkerhed er mere end 10 % højere end vores krav, kan på Kundens anmodning og efter eget skøn frigive den stillede sikkerhed.

7. Kundens krav på grund af mangler
1) Medmindre andet er bestemt nedenfor, gælder de lovbestemte regler for Kundens rettigheder med hensyn til materialefejl og ufuldkommen adkomst mangler (herunder forkert levering, afvigelser i leveringsmængde, forkert montering eller mangelfulde monteringsvejledning). I alle tilfælde påvirkes de særlige lovbestemmelser om levering af ubearbejdede Produkter til en forbruger ikke, selv om forbrugeren har bearbejdet dem (entreprenørens regres i henhold til §478 i BGB (tysk retsplejelov)). Krav baseret på entreprenørens regres er udelukket, hvis de defekte Produkter er blevet behandlet af Kunden eller en anden entreprenør (f.eks. ved at montere dem i et andet produkt).
2) Vores ansvar for mangler er primært baseret på den aftale, der er indgået vedrørende Produkternes egenskaber. Alle produktbeskrivelser og producentoplysninger, der er genstand for den individuelle kontrakt eller er blevet offentliggjort af os (særlig via brochurer eller på vores hjemmeside) ved kontraktens indgåelse, gælder som en indgået aftale vedrørende Produkternes egenskaber.
3) Hvis der ikke er aftalt specifikke egenskaber, skal de lovmæssige bestemmelser anvendes til at bedømme, om der er en mangel eller ej (jf. sætning 2 og 3 i §434, stk. 1 i BGB (tysk retsplejelov)). Vi påtager os dog intet ansvar for offentlige udtalelser fra producenten eller andre tredjeparter (f.eks. salgsfremmende udsagn), som Kunden ikke har henvist til os som værende en afgørende faktorer for sit køb.
4) Kundens krav i forbindelse med mangler forudsætter, at Kunden har opfyldt sine lovbestemte pligter til at inspicere varerne og indrapportere mangler (§377 og 381 i HGB (tysk handelslov)). I alle tilfælde skal byggematerialer og andre Produkter, der er beregnet til montering eller anden bearbejdning, inspiceres umiddelbart før bearbejdning. Hvis en mangel opdages ved levering eller inspektion eller på et senere tidspunkt, skal vi straks underrettes skriftligt. Hvis Kunden undlader at inspicere Produkterne behørigt og/eller indrapportere en mangel, kan vi ikke holdes ansvarlige for den mangel, der ikke blev indrapporteret, ikke indrapporteret rettidigt eller ikke behørigt indrapporteret i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.
5) Hvis den leverede vare er mangelfuld, kan vi i første omgang vælge at gøre en supplerende indsats for at afhjælpe manglen (efterfølgende udbedring) eller at levere en mangelfri vare (levering af erstatningsvare). Dette påvirker ikke vores ret til at afvise en supplerende indsats i henhold til de lovmæssige bestemmelser.
6) Vi er berettiget til at gøre den supplerende indsats betinget af Kundens betaling af den udestående købesum. Kunden er dog berettiget til at tilbageholde en rimelig del af købesummen i forhold til manglen.
7) Kunden skal give os den nødvendige tid og mulighed for at levere den supplerende indsats. Især skal Kunden stille de påståede defekte Produkter til vores rådighed med henblik på inspektion. Hvis vi skal levere en erstatningsvare, skal Kunden returnere den defekte genstand til os i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Medmindre vi oprindeligt var forpligtet til at udføre monteringen, omfatter den supplerende indsats hverken demontering af den defekte genstand eller genmontering.
8) Hvis der foreligger en egentlig mangel, afholder eller refunderer vi de nødvendige omkostninger til inspektion og supplerende indsats, særlig omkostninger til transport, infrastruktur, arbejdsløn og materialer samt eventuelle omkostninger til demontering og genmontering i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Omvendt kan vi kræve tilbagebetaling af de omkostninger, der er afholdt som følge af Kundens ubegrundede anmodning om afhjælpning af en mangel (særlig omkostninger til transport og inspektion), medmindre Kunden ikke kunne have opdaget, at manglen ikke eksisterede.
9) I hastetilfælde (f.eks. hvis driftssikkerheden er i fare eller for at undgå uforholdsmæssig stor skade) er Kunden berettiget til selv at afhjælpe manglen og kræve at vi refunderer de objektivt nødvendige omkostninger. Kunden skal straks underrettes os – om muligt på forhånd – om enhver sådan selvstændig handling. Kunden har ikke ret til at foretage selvstændige handlinger, hvis vi er berettiget til at nægte at levere en supplerende indsats i henhold til lovbestemmelserne.
10) Hvis den supplerende indsats mislykkes, eller hvis en rimelig frist for afhjælpning, der fastsættes af Kunden, udløber eller ikke er påkrævet i henhold til lovbestemmelserne, kan Kunden udtræde af aftalen eller kræve et afslag i købesummen. Kunden har dog ikke ret til at udtræde af aftalen ved ubetydelige mangler.
11) Selv i tilfælde af mangler har Kunden kun ret til erstatning og refusion af tab i henhold til pkt. 8. Alle øvrige krav er udelukket.
12) Enhver levering af brugte genstande, der er aftalt med Kunden fra sag til sag, udelukker enhver garanti for materialefejl.

8. Øvrige forpligtelser
1) I tilfælde af misligholdelse af kontraktlige og ikke-kontraktlige forpligtelser hæfter vi i henhold til gældende lovgivning, medmindre andet er fastsat i nærværende Generelle handelsbetingelser, herunder de følgende bestemmelser.
2) Hvad angår fejl og mangler, er vi kun ansvarlige for at betale erstatning i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, uanset retsgrundlaget. Med forbehold for de lovbestemte ansvarsbegrænsninger (f.eks. standard for omhu i egne anliggender samt immateriel pligtforsømmelse) kan vi kun holdes ansvarlige i tilfælde af almindelig uagtsomhed 
a) for skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred, 
b) for skader som følge af brud på en væsentlig kontraktlig forpligtelse (en forpligtelse, der skal opfyldes for at muliggøre aftalens korrekte opfyldelse, og hvis overholdelse modparten normalt kan og skal kunne stole på). I så fald er vores ansvar dog begrænset til at betale erstatning for den typiske, forudsigelige skade.
3) Ansvarsbegrænsningerne i pkt. 2 gælder også pligtforsømmelser begået af og/eller til fordel for personer, for hvis skyld vi skal tage ansvar i henhold til de lovmæssige bestemmelser. Ansvarsbegrænsningerne gælder ikke, hvis vi forsætligt skjuler en defekt eller garanterer Produkternes egenskaber, eller for krav fra Kunden i henhold til den tyske produktansvarslov (ProdHaftG).
4) Kunden kan kun udtræde af eller opsige aftalen på grund af pligtbrud – medmindre der er tale om en mangel – hvis vi er ansvarlige for misligholdelsen. Kunden har ikke fri opsigelsesret (særlig i henhold til §648 og 650 i BGB (tysk retsplejelov)). Derudover gælder de lovmæssige bestemmelser og retsvirkninger.

9. Forældelsesfrist
1) Som afvigelse fra §438, stk. 1, nr. 3 i BGB (tysk retsplejelov) er den generelle forældelsesfrist for krav på grund af materialefejl og ufuldkommen adkomst et år fra leveringsdatoen. Hvis der er aftalt accept af modtagelsen, begynder forældelsesfristen at løbe fra accepten.
2) Men hvis Produkterne er en bygning eller genstand (f.eks. byggematerialer), der er anvendt til en bygning med den normale brugsmåde, og som har resulteret i bygningens mangelfuldhed, er den lovbestemte forældelsesfrist fem år fra leveringsdatoen (§438, stk. 1, nr. 2 i BGB (tysk retsplejelov)). Dette påvirker ikke andre særlige lovbestemmelser om forældelse (især §438, stk. 1, nr. 1, §438, stk. 3 og §444 og §445b i BGB (tysk retsplejelov)).
3) Disse køberetlige forældelsesfrister gælder også kontraktlige og ikke-kontraktlige krav fra Kunden, der omhandler mangler ved Produkterne, medmindre anvendelsen af den almindelige lovbestemte forældelsesfrist (§195 og 199 i BGB (tysk retsplejelov)) ville resultere i en kortere forældelsesfrist i den pågældende sag. Kundens krav på erstatning i henhold til §8, stk. 2, pkt. 1 og pkt. 2, litra a, i nærværende Generelle handelsbetingelser og i henhold til den tyske produktansvarslov (ProdHaftG) forældes dog først efter de lovbestemte forældelsesfrister.

10. Databeskyttelse
Kunden er gjort opmærksom på, at data vedrørende lejeaftalen gemmes på datamedier som en del af forretningsforholdet og behandles i henhold til bestemmelserne i tysk lov om databeskyttelse (BDSG). De nærmere detaljer er beskrevet i privatlivspolitikken på vores hjemmeside www.ela-container.dk.

11. Gældende lov og værneting
1) Nærværende Generelle handelsbetingelser samt kontraktforholdet mellem os og Kunden er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, med udelukkelse af international lov og ret, særlig FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG).
2) Hvis Kunden er entreprenør i henhold til tysk handelslov (HGB), et offentligretligt organ eller en offentligretlig fond, er det eksklusive værneting – også internationalt – for alle tvister, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge af kontraktforholdet, vores hjemsted i DK-49733 Haren, Tyskland. Det samme gælder, hvis Kunden er entreprenør som defineret i §14 i BGB (tysk retsplejelov). Under alle omstændigheder er vi dog også berettiget til at anlægge sag ved det sted, hvor leveringsforpligtelsen er opfyldt i henhold til nærværende Generelle handelsbetingelser eller en individuel aftale, der har forrang, eller ved kundens almindelige værneting. Det påvirker ikke eventuelle overordnede lovbestemmelser, særlig dem, der vedrører eneansvar.


Senest revideret: 18.09.2019

_________________________

 

 

 

Generelle handelsbetingelser 
Salg og levering – kontrakter med forbrugere 

1. Anvendelse og aftalegrundlag 
1) Følgende vilkår og betingelser gælder for den købsaftale, der er indgået mellem dig som køber (”Kunden”) og os som sælger med hensyn til levering af Produkter. 2) Alle aftaler, der indgås mellem dig og os i forbindelse med købsaftalen, er især baseret på nærværende vilkår og betingelser, vores skriftlige ordrebekræftelse og vores erklæring om accept. 3) Alle billeder og tegninger i vores brochurer, annoncer og andre tilbudsdokumenter er kun tilnærmelsesvis endelige, medmindre vi udtrykkeligt har betegnet oplysningerne deri som bindende.

2. Priser og betaling 
1) Vores priser inkluderer ikke leverings- og fragtomkostninger, medmindre der er indgået en særskilt aftale herom med dig. Hvis du fortryder din hensigtserklæring om at indgå købsaftalen, skal du afholde standardomkostningerne til returnering af Produkterne som nærmere beskrevet i fortrydelsesretten, der kan ses nedenfor.
2) Medmindre andet er aftalt, skal du betale den udestående købesum fuldt ud inden for 30 dage efter modtagelse af vores faktura.
3) Hvis du misligholder betalingen, er vi berettiget til at opkræve renter på 5 % over Den Europæiske Centralbanks basisrente fra betalingsfristen og frem. Desuden forbeholder vi os retten til at bevise, at vi har lidt et mere omfattende tab.

3. Modregning og tilbageholdelsesret 
Du har kun ret til at modregne i vores krav, hvis dine krav er blevet anerkendt ved endelig dom, hvis vi har anerkendt dem, eller hvis de er ubestridte. Du har også ret til at modregne i vores krav, hvis du indrapporterer mangler eller stiller modkrav i henhold til samme købekontrakt. Som kunde kan du kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis dit modkrav er baseret på samme købekontrakt.

4. Leveringstider og -frister 1) Vores leveringstider og -frister er udelukkende uforpligtende oplysninger, medmindre de udtrykkeligt er aftalt som bindende mellem os og dig.
2) Fire uger efter udløbet af en uforpligtende leveringsfrist eller leveringsdato kan du skriftligt opfordre os til at levere inden for en rimelig frist. Overholder vi ikke en leveringsfrist eller leveringsdato, der udtrykkeligt er aftalt som bindende, eller hvis vi på anden måde misligholder aftalen, skal du give os en rimelig efterfølgende frist til at levere vores ydelse. Hvis vi ikke overholder den efterfølgende frist, er du berettiget til at udtræde af købsaftalen.
3) Uanset begrænsningerne i pkt. 5 herunder er vi ansvarlige over for dig i henhold til lovbestemmelserne, hvis kontrakten er et salg, der skal udføres på et bestemt tidspunkt, eller hvis du på grund af forsinket levering, som vi er ansvarlige for, er berettiget til at påberåbe dig ophørt interesse i kontraktens udførelse.
4) Vi er til enhver tid berettiget til at foretage delleverancer og udføre delydelser, forudsat at det er rimeligt for dig.

5. Rettigheder og pligter i tilfælde af misligholdelse og mangler 
1) Vi forpligter os til at gøre en supplerende indsats, hvis den leverede vare ikke har de egenskaber, der er aftalt mellem os og dig, hvis den ikke er egnet til den brug, der kræves i henhold til vores kontrakt eller brug i almindelighed, eller hvis den ikke har de egenskaber, du måtte forvente fra vores offentlige udtalelser. Dette gælder ikke vores ret til at afvise en supplerende indsats i henhold til de lovmæssige bestemmelser.
2) Du kan vælge, om den supplerende indsats skal være en afhjælpning af manglen (efterfølgende udbedring) eller levering af nye Produkter. I den forbindelse er du forpligtet til at give os en rimelig frist til udføre udbedringen. Under den supplerende indsats har du ikke ret til et afslag i købsprisen eller til at udtræde af aftalen. Hvis vi to gange uden held har forsøgt at gennemføre en efterfølgende udbedring, betragtes den som mislykket. Hvis den supplerende indsats mislykkes, er du berettiget til efter eget valg at kræve afslag i købesummen eller udtræde af aftalen.
3) Du kan kun rejse erstatningskrav på grund af en mangel, hvis den supplerende indsats mislykkes. Dette påvirker ikke din ret til at rejse yderligere erstatningskrav i overensstemmelse med følgende afsnit.
4) I henhold til gældende lov kan vi holdes ansvarlige for skader på liv, lemmer og helbred som følge af grov uagtsomhed fra vores eller vores repræsentanters side. Desuden kan vi holdes ansvarlige i henhold til gældende lov for andre skader baseret på forsætlig eller groft uagtsom misligholdelse af kontrakten eller svig fra vores eller vores repræsentanters side. For så vidt den tyske produktansvarslov (ProdHaftG) finder anvendelse, kan vi holdes ansvarlige uden begrænsninger i overensstemmelse med dens bestemmelser. Vi kan også drages til ansvar på baggrund af en garanti for kvalitet og/eller holdbarhed, forudsat at vi har stillet en sådan garanti med hensyn til den leverede vare. Hvis en skade opstår, fordi den af os garanterede kvalitet eller holdbarhed mangler, men skaden ikke opstår direkte på de af os leverede varer, kan vi kun holdes ansvarlige, hvis risikoen for en sådan skade klart er omfattet af vores garanti for kvalitet og holdbarhed.
5) Hvis en skade, der skyldes misligholdelse eller mangler, er baseret på et almindeligt uagtsomt brud på en væsentlig kontraktlig forpligtelse (dvs. et almindeligt uagtsomt brud på en forpligtelse, der skal opfyldes for at muliggøre korrekt udførelse af aftalen, og som du normalt kan forvente opfyldt), begrænser vores ansvar sig til den typisk forudsigelige skade på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Det samme gælder, hvis du har krav på erstatning i stedet for handling.
6) Alle yderligere ansvarskrav mod os er udelukket, uanset den juridiske karakter af de krav, du måtte fremsætte mod os. Dette påvirker ikke vores ansvar i henhold til pkt. 3 ovenfor.

6. Ejendomsforbehold 
De leverede Produkter forbliver vores ejendom, indtil betaling af alle tilgodehavender i henhold til denne aftale er erlagt.

7. Tvistbilæggelse for forbrugere 
EU-Kommissionen har en platform til onlinetvistbilæggelse, der kan tilgås her http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke forpligtet til og generelt ikke indstillet på at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en voldgiftskomité.

8. Databeskyttelse Kunden er gjort opmærksom på, at data vedrørende lejeaftalen gemmes på datamedier som en del af forretningsforholdet og behandles i henhold til bestemmelserne i tysk lov om databeskyttelse (BDSG). De nærmere detaljer er beskrevet i privatlivspolitikken på vores hjemmeside www.ela-container.dk.

9. Afsluttende bestemmelser og gældende lov 
Vores kontrakt er underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland. Anvendelsen af FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG) er udelukket.

 

 

 

 

 

Hotline
Specialist consultant on site